VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ AUDITAS

Praktika rodo, kad perkančiųjų organizacijų klaidos dažnai turi pakartotinumo požymį. Vienas pagrindinių klaidų atsiradimo faktorių – ydinga perkančiosios organizacijos pirkimų vykdymo praktika, kurios buvimas, dažnai, būna nustatomas per vėlai, kai tyrimus/ patikrinimus atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės kontrolė, ministerijų ar vidaus audito tarnybos ar ES paramą administruojančios institucijos (CPVA, ESFA, LVPA, NMA ir kt.). Tokių klaidų galima nesunkiai išvengti, jei laiku pasitikrinama, ar vykdomų pirkimų praktika atitinka esamą teisinį reglamentavimą ir perima esamus tinkamus gerosios praktikos pavyzdžius.

Ateidami į pagalbą perkančiosioms organizacijoms, siūlome šias kompleksines paslaugas, leidžiančias laiku sužinoti daromas klaidas vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei padedančias išvengti jų ateityje:

  • Vykdomas viešųjų pirkimų auditas, ekspertinių išvadų dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, teikimas;
  • Konkretaus įvykusio viešojo pirkimo dokumentų auditas, įvertinimas ir išvadų/ pasiūlymų pateikimas;
  • Visų tam tikro laikotarpio įstaigos viešųjų pirkimų auditas, įvertinimas ir išvadų/ pasiūlymų pateikimas;
  • Įvykdytų/ vykdomų viešųjų pirkimų sutarčių auditas;
  • Supaprastintų pirkimo taisyklių auditas;
  • Vidinės pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos viešųjų pirkimų auditas, įvertinimas ir rekomendacijų bei pasiūlymų, kaip tobulinti esamą tvarką, teikimas.

Audito metu naudojami klausimynai standartizuoti atsižvelgiant į kontroliuojančių institucijų pildomus klausimynus, tokiu būdu užtikrinamas kokybiškos, pertekline informacija neperkrautos išvados apie kiekvieną audituojamą pirkimą parengimas.

REIKIA NEPRIKLAUSOMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ AUDITO?

Viešųjų pirkimų auditas

Viešųjų pirkimų auditas